logo پـــروژه‌هـا
En

ریتا
مارهـاگ

back۱٧ اسفند ۱٤۰۱ – نمایشگاه گروهی در برگن، نروژ

back عکس‌هاimages

نمایشگاه گروهی «زنان ساحل» در گیلدنپریس کونست‌هال (برگن، نروژ)، ۱٧ اسفند ۱٤۰۱.
در این نمایشگاه آثار ریتا مارهاگ در کنار ٤ هنرمند زن از سواحل نروژ به نمایش گذاشته می‌شود.