logo پـلـتـفــــرم
En

پـلـتـفـــرمی برای
مطالـعه نظریــات

نشریات تذکار

نــشــریــات

جنسیت و اجرا

«زنان (در نمایش و از آن) چه می‌خواهند؟» پرسش‌هایی از این دست به مسائل عمده‌تری درباره‌ی نقش و تأثیر زنان در انواع بازنمایی بازمی‌گردد که تئاتر زنده و نمایش‌نامه‌نویسی به شکل‌های مختلف با آن سروکار دارد: هویت فردی؛ هویت زن به عنوان یک طبقه‌ی فرهنگی و/یا سیاسی؛ طبیعت هویت‌های جنسیتی؛ ویژگی‌های نمایش و وجوه نمایشی‌؛ و رابطه‌ا‌ی که نوشتن با بازنمایی و ارائه‌ی نمایش دارد. …

بیشتر

جستارهای بنیادی: مبانی مطالعات فرهنگی – جلد ۱

چکیده‌‌ی فصل:
استوارت هال پیش از هرچیز بحث خود را با پرداختن به مسأله‌ی دوران‌بندی در مطالعه‌ی فرهنگ عامه و طرح این پرسش‌ها آغاز می‌کند که آیا اساساً گسست‌ها بیان‌گر نکته‌‌ی قابل‌توجهی هستند؟ آیا آن‌ها عموماً از دل فرهنگ عامه بر‌می‌خیزند یا از عواملی که خارج از فرهنگ عامه قرار گرفته‌اند تأثیر می‌پذیرند؟ فرهنگ عامه با کدام جنبش‌ها و دوران‌بندی‌های دیگر در ارتباطی آشکار قرار دارد؟ …

بیشتر

پرسش‌های هویت فرهنگی

چکیده‌ی مقدمه:
استوارت هال، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز هویت فرهنگی، در مقدمه‌ی کتاب پرسش‌های هویت فرهنگی، با پرداختن به مفهوم «هویت» و رابطه‌ی آن با «هویت‌یابی» و همچنین تکوین هویت داخل بازیِ مدالیته‌های خاصی از قدرت، سعی در پاسخ به این پرسش داشته که «چه کسی به هویت نیاز دارد؟» او با اشاره به حوزه‌ی ساختارشکنی، بحث خود را با نقد هویت به مثابه نوعی مفهوم یکپارچه، اصیل و یکدست آغاز می‌کند‌ــــ‌پرسش از سوبژکتیویته و فرآیند ناخودآگاهِ شکل‌گیری آن…

بیشتر

شیوه‌ی زندگی روزمره

چکیده‌ی مقدمه:
هدف از این پژوهش بررسی شیوه‌های عملکرد در کاربران [اجتماعی] است که معمولاً افرادی منفعل و تحت کنترل قوانین در نظر گرفته می‌شوند. نکته‌ی حائزاهمیت در این مطالعه آنکه نباید شیوه‌های روزمره، «روش‌های عملکرد» یا «انجام کارها» را صرفاً پس‌زمینه‌ی مبهمی از فعالیت‌های اجتماعی درنظر گرفت و باید به کمک مجموعه‌ای از پرسش‌های نظری، روش‌ها، مباحث و نقطه‌نظرات بتوان به این پس‌زمینه‌ی ابهام‌آمیز رسوخ و به‌وضوح درباره‌ی آن صحبت کرد. …

بیشتر

هستی و رخـداد

چکیده‌ی پیش‌گفتار و مقدمه:
آلن بدیو اشاره می‌کند که کتاب هستی و رخداد در زمان انتشارش چندان مورد توجه قرار نگرفت و درک نشد. در واقع، آن دوره مقارن با اواخر دهه‌ی هشتاد و زمان پس‌روی فکری در تمام عرصه‌ها بود. فلسفه‌ی اخلاق خود را در قامت فلسفه‌ی سیاسی جا می‌زد. همه‌ در حال دفاع از حقوق بشر، رعایت [حقوق] دیگران و بازگشت به کانت بودند. اعتراضات شدیدی علیه «تمامیت‌خواهی» در جریان بود و جبهه‌ای متحد در مقابل شرّ ریشه‌ای شکل گرفته بود. نوعی فلسفه‌ی سُستِ ارتجاعی همه‌جا کم‌کم جای خود را باز کرده بود. …

بیشتر

نظریه‌ی غیربازنمایانه و هنرهای خلاق

درباره‌ی کتاب:
نظریه‌ی غیربازنمایانه و هنرهای خلاق در عین پرداختن به عدم‌بازنمایی در هنر و ضرورت آن در جهان معاصر، با تمرکز بر مفهوم «فضا» به سراغ هنرمندان و جغرافی‌دانان رفته و شیوه‌های خلاق در کار آن‌ها را در زمینه‌هایی میان‌رشته‌ای به بحث می‌گذارد. کتاب شامل چهار بخش اصلی است که در هریک گروهی از هنرمند-پژوهشگران و جغرافی‌دانانْ شیوه‌ها‌ی خلاق پژوهشی-هنری خود را ارائه کرده‌اند‌ــــ‌بخش اول، روش‌های جایگزین در هنر، صنایع دستی و گرافیک؛ بخش دوم، درگیری هنری با جغرافیا؛ بخش سوم، جغرافی‌دانان به دنبال شیوه‌‌‌های هنری؛ و بخش چهارم، صدا، موسیقی و جابه‌جایی‌های خلاق …

بیشتر

بدن در زندگی روزانه

درباره‌ی کتاب:
با توجه به نقش مهمی که بدن در تولید و بازتولید زندگی روزمره ایفا می‌کند، مجموعه مقالات کتاب به دنبال فهم شیوه‌هایی است که در آن افراد از نگاهی فردی بدن خود را تجربه می‌کنند. نویسندگان مقالات برای پاسخ به سؤالات از مطالعاتی عمدتاً تجربی استفاده کرده‌اند: «افراد چگونه درباره‌ی بدن خود می‌اندیشند؟ اساساً آیا آن‌ها به بدن خود فکر می‌کنند؟ بدن خود را چطور توصیف می‌کنند؟ از بدن خود چگونه استفاده می‌کنند؟ تا چه اندازه فرآیندهای زیست‌شناختیِ مربوط به بدن بر روی کارهای معمولِ روزانه‌ی افراد تأثیر گذاشته و آن‌ها چطور به خود فکر می‌کنند؟»…

بیشتر

تصاویر متحرک، بدن‌های سیال: نظریات و شیوه‌های جسمانی در هنرهای تجسمی و اجرایی

چکیده‌ی مقدمه:
هورئا آورام در مقدمه‌ی خود به تمرکز اصلی مقالات گردآوری‌شده در کتاب اشاره می‌کند: «تقابل و برهم‌کنش پیچیده‌ی موجود میان تصویر و بدن، حیات تصویری و جسمانی، حرکت و سیالیت.» او با به‌کارگیری این کلمات قصد دارد تا به مفاهیم و حوزه‌های پژوهشی متعددی که با این موضوع درارتباط‌اند اشاره کند و بر ماهیت‌های منعطف، تکاملی و همانطور که از عنوان کتاب بر می‌آید متحرک و سیال تأکید کند.

بیشتر

تــذکــار

سازمان‌دهی هویت: اشخاص و سازمان‌ها پس از نظریه

تذکاری بر کتاب:
با طرح این پرسش که «آیا پایان نزدیک است؟» کتاب به بررسی جایگاه مفهوم «هویت» می‌پردازد و ارتباط آن را با حوزه‌ی نظریه مورد بررسی قرار می‌دهد. پیش‌فرض اصلی کتاب این است که اگرچه مفهوم هویت همچنان در حوزه‌های مختلف نقش مهمی بازی می‌کند اما درعین‌حال به‌تدریج وجه بیانگر خود را از دست داده و نمی‌توان آن را همچون گذشته به کمک رویکردهای نظری بررسی و تعریف کرد. برای چنین پیش‌فرضی، پاول دوگی به‌شدت تحت تأثیر مطالعات افرادی چون برونو لاتور و یان هانتر است که به‌ترتیب در حوزه‌ی مشکلات نقد معاصر (۲۰۰٤) و تاریخ نظریه (۲۰۰۶) کار کرده‌اند. …

بیشتر

بدن غایب

تذکاری بر مقدمه‌ی کتاب:
حضور و غیبتِ چیزها صرفاً به دلیل قرارگرفتن آن‌ها در مکانی مناسب یا نامناسب نیست. مکان لزوماً نمی‌تواند امکان دیده‌شدن یا نشدن را فراهم سازد. به‌چشم‌آمدن یا نیامدن در بسیاری موارد متأثر از عادات رفتاری، سبک زندگی و تاریخ فکریِ شکل‌دهنده به رویکردهای نظری است. پنهانی یا پیدایی چیزها لزوماً ارتباطی مستقیم با میزان اهمیت آن‌ها ندارد و این خلطی است که بازاندیشی، بازنگری و نوعی تجدیدنظر در مفاهیم را ضروری می‌سازد. کتاب «بدن غایب» درو لِدر نیز از چنین تأکیدی برخوردار است، به این معنا که …

بیشتر

شبح‌شناسی و فریب زمان حال

تذکاری بر مقاله‌:
کالین دیویس در وضعیت کنونی: شبح‌شناسی، اشباح و ارواح به اهمیت نظریه‌ی شبح‌شناسی در آثار انتقادی و روان‌کاوی پرداخته است و آن را در دو منبع ریشه‌شناسی می‌کند. نوشته‌ی حاضر در حین اشاره به چگونگی بررسی اهمیت این رویکرد در نوشته‌ی دیویس، ظرفیت آن را در ارتباط با شیوه‌های هنر مورد بررسی قرار می‌دهد. واژه‌ی «شبح‌شناسی» نخستین بار توسط ژاک دریدا و در کتاب اشباح مارکس (۱۹۹۳) پیشنهاد شده و به عنوان یک دیدگاه مفهومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. …

بیشتر

توهم حقیقت و راستی

تذکاری بر مقاله‌:
این نوشته به مقاله‌ی جودیت باتلر بدن‌هایی که اهمیت دارند (۱۹۹۹) می‌پردازد، مقاله‌ای که پیش‌تر توسط او به صورت کتاب جامعی نیز با همین عنوان (۱۹۹۶) منتشر شده بود. در اینجا تلاش شده علاوه بر پرداختن به نظریات باتلر، آن‌ها را در حوزه‌ی تولیدات هنری نیز مورد نظر قرار دهیم. انگیزه‌ی اصلی برای انتخاب چنین رویکردی بطور کلی از شیوه‌ی پردازش مفهوم بدن توسط باتلر و در نگاهی دقیق‌تر خطوط آغازین مقاله‌ی او بدست آمده که به اظهاراتی از دانا هاراوی، گایاتری چاکراورتی اسپیواک و ژاک دریدا در این زمینه پرداخته است: …

بیشتر