logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

backمرداد ۱٤۰۱ – «۱۰ سال باهم: اجراهایی از لانگوا+کارپنتر ۲۰۲۰ــ۲۰۱۰»

back عکس‌هاimages

کتاب «۱۰ سال باهم: اجراهایی از لانگوا+کارپنتر»ــــ‌‌همراه با جستاری از تریسی کِلی «جابجایی چیزهای کوچک رخداد می‌سازد»ــــ‌‌در آگوست ۲۰۲۲ رونمایی می‌شود. این مجموعه نگاهی دارد به روش مشارکتی لانگوا+کارپنتر (ترز لانگوا و لارل جی کارپنتر) در هنر اجرای مدت‌دار و گاهشماری از کارهای این دو هنرمند را در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ارائه می‌دهد.| لانگوا+کارپنتر با استفاده از تکرارهای بصری و حرکات معنادار، مبارزه و قدرتِ میان اختلاف نظر [تفاوت‌ها] را هدف قرار می‌دهند. در پروژه‌های این دو هنرمند، [اختلافِ] تن و فرهنگ در آن‌ها‌‌ــــ‌فارغ از اشتراکات جنسیتی، نژادی و طبقاتی‌‌ــــ‌نقش مهمی در به چالش‌کشیدن خرده باورها پیرامون زمان، ماده، تنانگی و هویت بازی می‌کند.