logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

backخرداد ۱٤۰۱ ــ رونمایی کتاب «مقدمه‌ای به پدیدارشناسی هنر اجرا»

back عکس‌هاimages

کتاب «مقدمه‌ای به پدیدارشناسی هنر اجرا» نوشته‌ی تی‌. جِی بیکن، از سوی انتشارات اینتلکت به تازگی در مه ۲۰۲۲ منتشر شده است‌. این کتاب که در مطالعه‌ی موردی خود کار اجراگران مهم معاصر را مورد توجه قرار داده است، به بررسی شیوه‌ی کار کِلی و هنکاک پرداخته و رویکردی یکپارچه به تحقیق در تجربه و موقعیت «خود/خودها» در حوزه‌ی هنر اجرا دارد. نویسنده در ساختار کتاب و پرداختن به شیوه‌‌های مرسوم هنر اجرا و تمرکز بر شکل جهانی آن، بحث پیرامون هریک را در مرزهای تخصصی نوعی سرپرستی انتقادی پراکسیس هنر اجرا و همچنین دانش پدیدارشناسی معاصر مطرح می‌کند.

کتاب، با معرفی حوزه‌ی پژوهشی هنر اجرا و کاربرد آن به روش پدیدارشناسی برای هنرمندان، مدرسین و پژوهش‌گر‌ــ‌کاروران رادیکال، از خوانندگان دعوت کرده تا با کتاب همراه شده و در هنر اجرای معاصر جستجو کنند و هر یک شیوه‌‌ی مخصوص بخود را کلید بزنند. این مطالعه با استفاده از پدیدارشناسی کوئیر بر اهمیت کثرت خود/خودها تأکید می‌گذارد و همچنین از خوانندگان دعوت کرده تا در ثبت تجربیات بدنمند، ضمن ارائه‌ی روش‌هایی برای فعال‌سازی شیوه‌های فردی‌ و داشتن تعاریف مشخص از اصطلاحات کلیدی پدیدارشناسی با نوعی سختگیری آکادمیک رفتار کنند. این اثر شامل گفت‌وگو و دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی شیوه‌های غیرمرسوم هنر اجرا در قرن حاضر شده و به کاربرد پدیدارشناختی، و به گفته‌ی نویسنده نوعی بازنگریِ کوئیر در «سرآغاز کار هنری» هایدگر، را کمک می‌کند.