logo پـــروژه‌هـا
En

تریسی
کِلی

back۲۸ دی، ۱٤۰۱ – مرززدایی از بدن‌ها

back عکس‌هاimages

این رخداد شامل گفت‌وگو با هنرمند و کارگاهی برای دانشجویان ارشد رشته‌ی هنر اجرا در آکادمی دولتی هنرهای زیبای اشتوت‌گارت می‌شود: واکاوی بقایای بدن، تولیدات بدن و لمس در میان گونه‌های مختلف. تریسی کِلی مدرس مدعو در این حوزه است که به دعوت لیز رُزنفلد(*) در سمینار «مرزکشیِ خویشتن» شرکت می‌کند.

 

* لیز رُزنفلد (۱۹٧۹، آمریکا/آلمان)، هنرمند تجسمی و اجراگری است که آثارش شامل فیلم/ویدئو، اجرا و شیوه‌ی تجربی در نوشتن می‌شود.

 

ــــــ
https://www.tracikellyartist.com/news
https://www.lizrosenfeld.co/