logo پـلـتـفــــرم
En

پـلـتـفـــرمی برای
مطالـعه نظریــات

نشریات تذکار

نــشــریــات

جستارهای بنیادی: مبانی مطالعات فرهنگی – جلد ۱

چکیده‌‌ی فصل:
استوارت هال پیش از هرچیز بحث خود را با پرداختن به مسأله‌ی دوران‌بندی در مطالعه‌ی فرهنگ عامه و طرح این پرسش‌ها آغاز می‌کند که آیا اساساً گسست‌ها بیان‌گر نکته‌‌ی قابل‌توجهی هستند؟ آیا آن‌ها عموماً از دل فرهنگ عامه بر‌می‌خیزند یا از عواملی که خارج از فرهنگ عامه قرار گرفته‌اند تأثیر می‌پذیرند؟ فرهنگ عامه با کدام جنبش‌ها و دوران‌بندی‌های دیگر در ارتباطی آشکار قرار دارد؟ …

بیشتر

پرسش‌های هویت فرهنگی

چکیده‌ی مقدمه:
استوارت هال، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز هویت فرهنگی، در مقدمه‌ی کتاب پرسش‌های هویت فرهنگی، با پرداختن به مفهوم «هویت» و رابطه‌ی آن با «هویت‌یابی» و همچنین تکوین هویت داخل بازیِ مدالیته‌های خاصی از قدرت، سعی در پاسخ به این پرسش داشته که ‌«چه کسی به هویت نیاز دارد؟» او با اشاره به حوزه‌ی ساختارشکنی، بحث خود را با نقد هویت به مثابه نوعی مفهوم یکپارچه، اصیل و یکدست آغاز می‌کند‌ــــ‌پرسش از سوبژکتیویته و فرآیند ناخودآگاهِ شکل‌گیری آن…

بیشتر

شیوه‌ی زندگی روزمره

چکیده‌ی مقدمه:
هدف از این پژوهش بررسی شیوه‌های عملکرد در کاربران [اجتماعی]‌ است که معمولاً افرادی منفعل و تحت کنترل قوانین در نظر گرفته می‌شوند. نکته‌ی حائزاهمیت در این مطالعه آنکه نباید شیوه‌های روزمره، «روش‌های عملکرد» یا «انجام کارها» را صرفاً پس‌زمینه‌ی مبهمی از فعالیت‌های اجتماعی درنظر گرفت و باید به کمک مجموعه‌ای از پرسش‌های نظری، روش‌ها، مباحث و نقطه‌نظرات بتوان به این پس‌زمینه‌ی ابهام‌آمیز رسوخ و به‌وضوح درباره‌ی آن صحبت کرد. …

بیشتر

هستی و رخـداد

چکیده‌ی پیش‌گفتار و مقدمه:
آلن بدیو اشاره می‌کند که کتاب هستی و رخداد در زمان انتشارش چندان مورد توجه قرار نگرفت و درک نشد. در واقع، آن دوره مقارن با اواخر دهه‌ی هشتاد و زمان پس‌روی فکری در تمام عرصه‌ها بود. فلسفه‌ی اخلاق خود را در قامت فلسفه‌ی سیاسی جا می‌زد. همه‌ در حال دفاع از حقوق بشر، رعایت [حقوق] دیگران و بازگشت به کانت بودند. اعتراضات شدیدی علیه «تمامیت‌خواهی» در جریان بود و جبهه‌ای متحد در مقابل شرّ ریشه‌ای شکل گرفته بود. ‌نوعی فلسفه‌ی سُستِ ارتجاعی همه‌جا کم‌کم جای خود را باز کرده بود. …

بیشتر

نظریه‌ی غیربازنمایانه و هنرهای خلاق

درباره‌ی کتاب:
نظریه‌ی غیربازنمایانه و هنرهای خلاق در عین پرداختن به عدم‌بازنمایی در هنر و ضرورت آن در جهان معاصر، با تمرکز بر مفهوم «فضا» به سراغ هنرمندان و جغرافی‌دانان رفته و شیوه‌های خلاق در کار آن‌ها را در زمینه‌هایی میان‌رشته‌ای به بحث می‌گذارد. کتاب شامل چهار بخش اصلی است که در هریک گروهی از هنرمند-پژوهشگران و جغرافی‌دانانْ شیوه‌ها‌ی خلاق پژوهشی‌-‌هنری خود را ارائه کرده‌اند‌ــــ‌بخش اول، روش‌های جایگزین در هنر، صنایع دستی و گرافیک؛ بخش دوم، درگیری هنری با جغرافیا؛ بخش سوم، جغرافی‌دانان به دنبال شیوه‌‌‌های هنری؛ و بخش چهارم، صدا، موسیقی و جابه‌جایی‌های خلاق …

بیشتر

بدن در زندگی روزانه

درباره‌ی کتاب:
با توجه به نقش مهمی که بدن در تولید و بازتولید زندگی روزمره ایفا می‌کند، مجموعه مقالات کتاب به دنبال فهم شیوه‌هایی است که در آن افراد از نگاهی فردی بدن خود را تجربه می‌کنند. نویسندگان مقالات برای پاسخ به سؤالات از مطالعاتی عمدتاً تجربی استفاده کرده‌اند: «افراد چگونه درباره‌ی بدن خود می‌اندیشند؟ اساساً آیا آن‌ها به بدن خود فکر می‌کنند؟ بدن خود را چطور توصیف می‌کنند؟ از بدن خود چگونه استفاده می‌کنند؟ تا چه اندازه فرآیندهای زیست‌شناختیِ مربوط به بدن بر روی کارهای معمولِ روزانه‌ی افراد تأثیر گذاشته و آن‌ها چطور به خود فکر می‌کنند؟»…

بیشتر

تصاویر متحرک، بدن‌های سیال: نظریات و شیوه‌های جسمانی در هنرهای تجسمی و اجرایی

چکیده‌ی مقدمه:
هورئا آورام در مقدمه‌ی خود به تمرکز اصلی مقالات گردآوری‌شده در کتاب اشاره می‌کند: «تقابل و برهم‌کنش پیچیده‌ی موجود میان تصویر و بدن، حیات تصویری و جسمانی، حرکت و سیالیت.» او با به‌کارگیری این کلمات قصد دارد تا به مفاهیم و حوزه‌های پژوهشی متعددی که با این موضوع درارتباط‌اند اشاره کند و بر ماهیت‌های منعطف، تکاملی و همانطور که از عنوان کتاب بر می‌آید متحرک و سیال تأکید کند.

بیشتر

تــذکــار